Hoppa till textinnehållet

Hej, vi hjälper dig gärna!

Välkommen att skriva din fråga nedan för att snabbt få svar på vanliga frågor. 

Ställ din fråga här

Offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) och allmänna råd offentliggör Orusts Sparbank org.nr 558500-7999 periodisk information om kapitaltäckning och riskhantering.
Föreskrifterna innehåller bestämmelser om tillsynskrav som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012.
Orusts Sparbank tillämpar schablonmetod för beräkning av kreditrisker samt basmetod för beräkning av operativa risker.
Orusts Sparbank har beslutat att inte tillämpa övergångsreglerna vid införandet av IFRS 9.

Kapitalbas

Kapitalbas (tkr) 2019-12-31 
Reservfond 1 822 188 
Fond för verkligt värde 249 654 
Kärnprimärkapital före lagstiftningsjusteringar 2 071 842 
Lagstiftningsjusteringar som avser orealiserade vinster och förluster -659 080 
Ytterligare värdejusteringar -2 149 
Sammanlagda lagstiftningsjusteringar av kärnprimärkapital -661 229 
Kärnprimärkapital 1 410 613 
Kapitalbas 1 410 613 

Kapitalkrav och riskvägt exponeringsbelopp

Kapitalkrav och riskvägt exponeringsbelopp (tkr)  

2019-12-31 

Kreditrisk enligt schablonmetoden
Kapitalkrav Riskvägt
belopp
Exponeringar mot institut
16 998  212 476 
Exponeringar mot företag
203 315  2 541 444 
Exponeringar mot hushåll
140 273  1 753 409 
Exponeringar säkrade genom panträtt i fast egendom
88 999  1 112 491 
Fallerande exponeringar
6 703  83 787 
Exponeringar i form av säkerställda obligationer
2 424  30 296 
Företag för kollektiva investeringar (Fond)
5 716  71 453 
Aktieexponeringar
17 323  216 536 
Övriga poster
1 901  23 760 
Summa exponeringar
483 652  6 045 652 
     
Operativ risk enligt basmetoden
42 096  526 193 
Kreditvärdighetsjusteringsrisk
134  1 675 
Summa riskvägt exponeringsbelopp och kapitalkrav 525 882  6 573 520 

 

Buffertkrav (tkr) 2019-12-31
Kapitalkonserveringsbuffert
164 338 
Kontracyklisk buffert 164 058 
Summa buffertkrav 328 396 
   
Kapitalkrav inkl. buffertkrav 854 278 
   
Kapitalkrav pelare 2** 187 703 
Totalt kapitalkrav
1 041 981 

* Avser krav enligt lag om kapitalbuffertar

** Avser krav på internt bedömt kapitalbehov, utöver grundläggande kapitalkrav och buffertkrav, enligt 6 kap 2 § lagen (2004:297) om bank och finansieringsrörelse.

Krav på kapitalbasens storlek 2019-12-31 
Total kapitalrelation 8,0% 
Kapitalkonserveringsbuffert 2,5% 
Kontracyklisk buffert 2,5% 
Summa kapitalbaskrav 13,0% 

 

Kapitalrelation 2019-12-31
Kärnprimärkapitalrelation 21,46% 
Total kapitalrelation 21,46% 

 

Bruttosoliditet 2019-12-31
Bruttosoliditet 12,88%