Hoppa till textinnehållet

Hej, vi hjälper dig gärna!

Välkommen att skriva din fråga nedan för att snabbt få svar på vanliga frågor. 

Ställ din fråga här

Offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) och allmänna råd offentliggör Orusts Sparbank org.nr 558500-7999 periodisk information om kapitaltäckning och riskhantering.
Föreskrifterna innehåller bestämmelser om tillsynskrav som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012.
Orusts Sparbank tillämpar schablonmetod för beräkning av kreditrisker samt basmetod för beräkning av operativa risker.
Orusts Sparbank har beslutat att inte tillämpa övergångsreglerna vid införandet av IFRS 9.

Kapitalbas

Kapitalbas 2019-03-31
Kärnprimärkapital 1 216 193
Supplementärt kapital 0
Total kapitalbas
1 303 394Kapitalkrav och riskvägt exponeringsbelopp

Kapitalkrav och riskvägt exponeringsbelopp  

2019-03-31

Kreditrisk enligt schablonmetoden
Kapitalkrav Riskvägt
belopp
Exponeringar mot institut
8 902 111 277
Exponeringar mot företag
204 257 2 553 217
Exponeringar mot hushåll
120 947 1 511 834
Exponeringar säkrade genom
panträtt i fast egendom
82 102 1 026 270
Fallerande exponeringar
6 541 81 771
Exponeringar i form av säkerställda obligationer
792 9 896
Företag för kollektiva
investeringar (Fond)
4 198 52 476
Aktieexponeringar
15 428 192 851
Övriga poster
2 320 29 002
Summa exponeringar
445 487 5 568 594
     
Operativ risk enligt basmetoden
38 538 481 721
Kreditvärdighetsjusteringsrisk
88 1 100
Summa riskvägt exponeringsbelopp och kapitalkrav 484 113 6 051 415

 

Buffertkrav 2019-03-31
Kapitalkonserveringsbuffert
151 285
Kontracyklisk buffert 120 619
Summa buffertkrav 271 904
   
Kapitalkrav inkl. buffertkrav 756 017
   
Kapitalkrav pelare 2** 136 877
Totalt kapitalkrav
892 894

* Avser krav enligt lag om kapitalbuffertar

** Avser krav på internt bedömt kapitalbehov, utöver grundläggande kapitalkrav och buffertkrav, enligt 6 kap 2 § lagen (2004:297) om bank och finansieringsrörelse.

Krav på kapitalbasens storlek  
Total kapitalrelation 8,0%
Kapitalkonserveringsbuffert 2,5%
Kontracyklisk buffert 2,0%
Summa kapitalbaskrav 12,5%

 

Kapitalrelation  
Kärnprimärkapitalrelation 20,10%
Total kapitalrelation 20,10%

 

Bruttosoliditet 2019-03-31
Bruttosoliditet 11,93%