Hoppa till textinnehållet

Hej, vi hjälper dig gärna!

Välkommen att skriva din fråga nedan för att snabbt få svar på vanliga frågor. 

Ställ din fråga här

Offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) och allmänna råd offentliggör Orusts Sparbank org.nr 558500-7999 periodisk information om kapitaltäckning och riskhantering.
Föreskrifterna innehåller bestämmelser om tillsynskrav som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012.
Orusts Sparbank tillämpar schablonmetod för beräkning av kreditrisker samt basmetod för beräkning av operativa risker.
Orusts Sparbank har beslutat att inte tillämpa övergångsreglerna vid införandet av IFRS 9.

Kapitalbas

Kapitalbas (tkr) 2019-06-30
Reservfond 1 822 188
Fond för verkligt värde 252 715
Kärnprimärkapital före lagstiftningsjusteringar 2 074 903
Lagstiftningsjusteringar som avser orealiserade vinster och förluster -651 794
Ytterligare värdejusteringar -2 104
Sammanlagda lagstiftningsjusteringar av kärnprimärkapital -653 898
Kärnprimärkapital 1 421 005
Kapitalbas 1 421 005Kapitalkrav och riskvägt exponeringsbelopp

Kapitalkrav och riskvägt exponeringsbelopp (tkr)  

2019-06-30

Kreditrisk enligt schablonmetoden
Kapitalkrav Riskvägt
belopp
Exponeringar mot institut
9 806 122 572
Exponeringar mot företag
203 315 2 541 438
Exponeringar mot hushåll
125 176 1 564 704
Exponeringar säkrade genom
panträtt i fast egendom
82 813 1 035 162
Fallerande exponeringar
8 233 102 916
Exponeringar i form av säkerställda obligationer
2 024 25 299
Företag för kollektiva
investeringar (Fond)
4 322 54 018
Aktieexponeringar
17 252 215 653
Övriga poster
2 381 29 767
Summa exponeringar
455 322 5 691 529
     
Operativ risk enligt basmetoden
38 538 481 721
Kreditvärdighetsjusteringsrisk
117 1 462
Summa riskvägt exponeringsbelopp och kapitalkrav 493 977 6 174 712

 

Buffertkrav (tkr) 2019-06-30
Kapitalkonserveringsbuffert
154 368
Kontracyklisk buffert 123 047
Summa buffertkrav 277 415
   
Kapitalkrav inkl. buffertkrav 771 392
   
Kapitalkrav pelare 2** 136 146
Totalt kapitalkrav
907 538

* Avser krav enligt lag om kapitalbuffertar

** Avser krav på internt bedömt kapitalbehov, utöver grundläggande kapitalkrav och buffertkrav, enligt 6 kap 2 § lagen (2004:297) om bank och finansieringsrörelse.

Krav på kapitalbasens storlek 2019-06-30
Total kapitalrelation 8,0%
Kapitalkonserveringsbuffert 2,5%
Kontracyklisk buffert 2,0%
Summa kapitalbaskrav 12,5%

 

Kapitalrelation 2019-06-30
Kärnprimärkapitalrelation 23,01%
Total kapitalrelation 23,01%

 

Bruttosoliditet 2019-06-30
Bruttosoliditet 13,47%