Hoppa till textinnehållet

Hej, vi hjälper dig gärna!

Välkommen att skriva din fråga nedan för att snabbt få svar på vanliga frågor. 

Ställ din fråga här

Offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) och allmänna råd offentliggör Orusts Sparbank org.nr 558500-7999 periodisk information om kapitaltäckning och riskhantering.
Föreskrifterna innehåller bestämmelser om tillsynskrav som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012.
Orusts Sparbank tillämpar schablonmetod för beräkning av kreditrisker samt basmetod för beräkning av operativa risker.
Orusts Sparbank har beslutat att inte tillämpa övergångsreglerna vid införandet av IFRS 9.

Kapitalbas

Kapitalbas 2018-12-31
Kärnprimärkapital 1 266 445
Supplementärt kapital 0
Total kapitalbas
1 303 394Kapitalkrav och riskvägt exponeringsbelopp

Kapitalkrav och riskvägt exponeringsbelopp   2018-12-31
Kreditrisk enligt schablonmetoden
Kapitalkrav Riskvägt belopp
Exponeringar mot institut
16 869 210 869
Exponeringar mot företag
202 621 2 532 759
Exponeringar mot hushåll
116 156 1 451 950
Exponeringar säkrade genom panträtt i fast egendom
82 211 1 027 636
Fallerande exponeringar
6 387 79 835
Exponeringar i form av säkerställda obligationer
796 9 951
Företag för kollektiva investeringar (Fond)
4 043 50 536
Aktieexponeringar
18 572 232 154
Övriga poster
2 411 30 137
Summa exponeringar
450 066 5 625 827
     
Operativ risk enligt basmetoden
38 538 481 721
Kreditvärdighetsjusteringsrisk
35 438
Summa riskvägt exponeringsbelopp och kapitalkrav 488 639 6 107 986

 

Buffertkrav 2018-12-31
Kapitalkonserveringsbuffert
152 700
Kontracyklisk buffert 121 724
Summa buffertkrav 274 424
   
Kapitalkrav inkl. buffertkrav 763 063
   
Kapitalkrav pelare 2** 139 493
Totalt kapitalkrav
902 556

* Avser krav enligt lag om kapitalbuffertar

** Avser krav på internt bedömt kapitalbehov, utöver grundläggande kapitalkrav och buffertkrav, enligt 6 kap 2 § lagen (2004:297) om bank och finansieringsrörelse.

Krav på kapitalbasens storlek  
Total kapitalrelation 8,0%
Kapitalkonserveringsbuffert 2,5%
Kontracyklisk buffert 2,0%
Summa kapitalbaskrav 12,5%

 

Kapitalrelation  
Kärnprimärkapitalrelation 20,73%
Total kapitalrelation 20,73%

 

Bruttosoliditet 2018-12-31
Bruttosoliditet 12,49%