Ersättningspolicyn

I Orusts Sparbank har vi en fast ersättning (månadslön) samt en rörlig ersättning i form av resultatandelar som faller ut när uppsatta mål för banken som helhet har uppfyllts, dock först efter en fonderingsperiod på fem år. Målen består av olika delar och avsättningen kan sättas till noll om de inte uppnås. Ersättningssystemet utvärderas regelbundet om vilka risker som finns.

Ersättningspolicyn som omfattar samtliga anställda, anger grunderna och principerna för hur ersättningar ska fastställas, hur policyn ska tillämpas och följas upp samt hur banken identifierar vilka anställda som har en väsentlig inverkan på företagets riskprofil.

Banken får inte ha monetära eller ickemonetära ersättningar som kan ge incitament som leder till att personalens eller bankens intressen gynnas och blir till nackdel för konsumenten.

Ersättningspolicyn ses över årligen och skall främja en sund och effektiv riskhantering samt motverka överdrivet risktagande. Bankens rörliga ersättning omfattar samtliga anställda, förutom ansvarig för kontrollfunktion, inom kärnverksamheten.

Fast ersättning i Orusts Sparbank

Alla anställda ska uppbära en kontant fast lön som utbetalas månadsvis för innevarande månad. Vid lönesättningen skall arbetets svårighetsgrad och den enskildes arbetsresultat beaktas. Orusts Sparbank tillämpar därför individuella och differentierade löner. Avsikten med detta är att stimulera till goda arbetsinsatser, engagemang och kompetensutveckling så att bankens samlade resultat förbättras och utvecklas. Orusts Sparbank och den lokala fackklubben utarbetar och överenskommer om löneprinciper som skall gälla för varje avtalsperiod.

Rörlig ersättning - resultatandelar

Bankens medarbetare har utöver den fasta månadslönen möjlighet att erhålla rörlig ersättning i form av resultatandelar. Syftet med resultatandelar är att stödja och motivera medarbetare till att nå uppsatta mål.

Ersättning från resultatandelssystemet sker i form av avsättning till resultatandelsstiftelsen Guldeken. Under 2022 utgick 36.333.- i resultatandelar till varje heltidsanställd medarbetare i Orusts Sparbank.

Överlämnade medel bildar en gemensam fond i vilken respektive anställd äger en mot tjänstgöringsgrad individuell andel. Utbetalning av resultatandel ur stiftelsen kan i normalfallet ske tidigast efter fem års fondering.

Resultatandelar och risk

Avsättningen av resultatandelarna är lika stor för samtliga medarbetare. Utfallet av resultatandelarna är och skall vara en liten del av den total ersättning för att inte intressekonflikter skall uppstå. Resultatandelarna kan sättas till noll om inte målen uppfylls.

Resultatandelssystemet får aldrig äventyra Orusts Sparbanks långsiktiga förmåga att fullgöra sina förpliktelser (soliditet och likviditet). De totala rörliga ersättningarna får aldrig begränsa bankens förmåga att upprätthålla en tillräcklig kapitalbas eller vid behov stärka kapitalbasen.

Kriterierna för avsättning skall vara utformade så att de uppfattas som sunda och rimliga och syfta till att höja den anställdes motivation, långsiktigt värdeskapande och innebära en avvägd risknivå för banken.
För att avsättning skall kunna ske måste följande förutsättningar vara uppfyllda:

  • bankens beslutade likviditetsreserv skall vara intakt,
  • bankens interna kapitalutvärdering i normalscenariot 4 år framåt skall visa att kapitalbas/legalt riskvägt belopp ej kommer att understiga 17%,
  • avkastningen (rörelseresultatet efter kreditförluster) på riskvägt belopp får ej understiga 1%.

Maximalt utfall i resultatandelar

Resultatandelarna är vanligtvis fonderade i minst fem år innan utdelning. Maximalt utfall i resultatandelar uppgår till 49.000.- per heltidsanställd resultatandelsberättigad medarbetare för 2023.

Anställda vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på bankens riskprofil

Orusts Sparbank har ett antal anställda som kan ha väsentlig inverkan på bankens riskprofil. En analys görs årligen för att fastställa vilka personer detta är.

Beslutsgången

Bankens oberoende ledamot är den som bedömer bankens policy och ersättningssystem enligt gällande regelverk. Den oberoende ledamoten bereder styrelsens beslut om ersättning samt åtgärder om uppföljning av tillämpningen. Ledamoten ska ha tillräcklig kunskap och erfarenhet i frågor om riskhantering och ersättning. Ersättningssystem är styrelsens ansvar liksom riskanalys, tillämpning och uppföljning.

Styrelsen skall besluta om;

  1. Ersättning till den verkställande ledningen
  2. Ersättning till anställda med övergripande ansvar för bankens kontrollfunktioner
  3. Rörlig ersättning till anställda

Styrelsen har delegerat övriga beslut om fast ersättning till de anställda enligt särskild instruktion.

Utöver den kontroll som skall göras av den oberoende styrelseledamoten skall efterlevnaden av ersättningspolicyn och ersättningssystemet kontrolleras av bankens internrevision. Kontroll skall ske årligen och resultatet skall rapporteras till styrelsen.