Hoppa till huvudinnehåll

Organisation i Orusts Sparbank

Organisationsschema Orusts Sparbank

Huvudmännen är Orusts Sparbanks högsta beslutande organ. Orusts Sparbank har 40 huvudmän, 20 stycken utses av Orust kommun och 20 stycken av huvudmännen. Huvudmännen utses för en tid av fyra år.

 

Styrelsen väljs av huvudmännen och har det yttersta ansvaret för företagets organisation och förvaltning. Den fastställer Orusts Sparbanks mål och strategier, interna regler för styrning och kontroll, tillsätter, utvärderar och entledigar VD samt ser till att informationsgivning präglas av öppenhet, relevans, tillförlitlighet samt är korrekt.

 

Styrelsen väljs av huvudmännen på tre år. Styrelsen består av sex ledamöter, där VD är en ledamot, samt två personalrepresentanter. Orusts Sparbank strävar efter att styrelsen till sin helhet såväl som individuellt, har tillräckliga kunskaper, insikt, erfarenheter och lämplighet för att uppfylla kravet på styrelseledamöter. Valberedningen främjar mångfald när de föreslår styrelseledamöter, så att man uppnår en bred uppsättning egenskaper och kunskaper bland styrelsens ledamöter. Orusts Sparbank arbetar löpande med kompetensutveckling för VD, styrelseledamöter samt övrig personal. Bankens löpande förvaltning sköts av VD, enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar.

 

Styrelse och VD verkar för att en god intern kontroll präglar organisationen. Till sin hjälp med detta finns en compliancefunktion som ska se till att lagar, förordningar, interna regler, samt god sed följs (regelefterlevnad). Compliancefunktionen ingår inte i den operativa verksamheten och är underställd VD. Ansvarig för funktionen informerar styrelse, VD samt vid behov övriga chefer avseende regelefterlevnaden. Det finns även en riskkontrollfunktion som sammanställer, analyserar och rapporterar exempelvis operativa-, kredit- och likviditetsrisker till bland annat styrelse och ledning. Riskkontrollfunktionen är underställd VD och ingår inte heller i den operativa verksamheten.

 

Styrelsen väljer vem/vilket bolag som ska utföra revision och denna är direkt underställd styrelsen. Revisionen är helt separerad från bankens verksamhet och deltar inte i den operativa verksamheten.

 

Försvarslinjer är ett begrepp som banken arbetar efter, där den operativa verksamheten är linje ett, funktionerna för compliance och riskkontroll på linje två och linje tre utgör internrevisionen.