Likviditetsrisk

Styrelsen i Orusts Sparbank har definierat likviditetsrisk som risken för att Sparbanken inte kan infria sina betalningsförpliktelser vid förfallotidpunkten, utan att kostnaden för att erhålla betalningsmedel ökar avsevärt. Målet för bankens riskhantering är att identifiera, mäta och analysera samtliga risker som kan förhindra att banken når sina mål.

Ansvarsfördelning

Styrelsen har det yttersta ansvaret för bankens riskexponering och att hantering och uppföljning av risker i verksamheten är tillfredsställande.

Styrelsen fastställer årligen bankens Riskpolicy samt Finans- och Likviditetspolicy. Vidare fastställer styrelsen bankens riskaptit avseende likviditetsrisker, samt bankens likviditets- och finansieringsstrategi.

VD ansvarar för bankens löpande verksamhet inkluderande styrning, hantering och kontroll av bankens risker. VD ska därtill se till att styrelsen får relevant information om bankens aktuella riskexponering. För den löpande förvaltningen av likviditetsrisker ansvarar stf VD.

Funktionen för riskkontroll ansvarar för att självständigt löpande identifiera, värdera samt följa upp och utvärdera såväl riskerna som riskhanteringen i syfte att tillse att risktagande sker kontrollerat och inom fastställda ramar.

Likviditetsstrategi

Att ha en god likviditet är nödvändigt, detta har tydligt visat sig under de senaste finansiella kriserna. Likviditeten består av eget kapital samt inlåningsöverskott gentemot utlåningen.
Banken ska ha god kontroll över förväntade förändringar i likviditet och ha en beredskap att möta dessa svängningar. Orusts Sparbank ska därutöver ha en reserv av likvida tillgångar att tillgå för att kunna fullgöra sina åtaganden vid varje tillfälle.
Banken har satt som gräns att likviditetsreserven skall täcka bankens avtalsenliga utbetalningar under 3 månader.

Finansieringsstrategi

För att säkerställa den framtida finansieringen har banken utformat en långsiktig strategi för anskaffning av kapital samt att det finns tillräcklig diversifiering av finansieringskällorna.
Bankens primära finansieringsplan bygger på att finansiera sig genom inlåning från allmänheten, både från privatpersoner samt små och medelstora företag.

Beredskapsplan och stresstester

Banken har fastställt en beredskapsplan för hantering av likviditetsrisker. Syftet med beredskapsplanen är att förbereda banken på olika handlingsalternativ om det uppstår en situation som riskerar bankens likvida ställning. I beredskapsplanen beskrivs händelser som kan utlösa beredskapsplanen samt åtgärder för att förstärka likviditeten.

Likviditetssituationen stresstestas i minst tre olika scenarier.
Ny extern finansiering är inte tillgänglig och inlåningen minskar med 5 % i månaden.
Minskad allmän tillgång på likviditet leder till ett ökat utnyttjande av befintliga krediter. Ökningen motsvarar 5 % av beviljade ej utnyttjade krediter per månad.
Marknadsvärdet på tillgångarna i likviditetsreserven minskar med 2 % i månaden.
En kombination av ovanstående scenarier.

Uppföljning och rapportering

Bankens likviditet följs upp dagligen. Bankledningen gör regelbundet uppföljning av likviditeten och styrelsen erhåller kvartalsvis en rapport från bankens finansförvaltning.

Likviditetsreserv och finansieringskällor

Information om Orusts Sparbanks likviditetspositioner samt finansieringskällor som redovisas kvartalsvis enligt Finansinspektionens föreskrift om hantering och offentliggörande av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2014:21).

Orusts Sparbank likviditetsreserv*, tkr 2018-12-31
Kassa och tillgodohavanden i bank  591 114 
Statspapper  50 501 
Kommunpapper  371 844 
Säkerställda obligationer  99 505 
Övriga värdepapper 
Summa 1 112 964 

                                                        

Andra likviditetsskapande åtgärder, tkr 2018-12-31
Checkkredit svenskt kreditinstitut (outnyttjad del) 500 000
Swedbank aktier (marknadsvärde) 1 166 725
Omsättningsportfölj 1 097 638
Summa 2 764 363
Summa likviditetsreserv och andra likviditetsskapande åtgärder 3 877 327

 

 Orusts Sparbanks finansieringskällor, tkr 2018-12-31
 Svensk allmänhet      8 169 439
 Svenska kommuner 47 543
 Kreditinstitut 142 798
 Utländsk allmänhet 26 059
 Summa 8 385 839

 

Övrig information, tkr

2018-12-31

 Balansomslutning                                                10 842 105
 Utlåning till allmänheten 7 144 074
 Inlåning från allmänheten  8 243 041
 Kvot utlåning/inlåning, % 86,7

 

*Likviditetsreserven består av högkvalitativa likvida tillgångar enligt definitionen i FFFS 2010:7, 4 kap § 5.